Eitan S. Kaplan

Eitan S. Kaplan is a MIT neuroscience researcher and backcountry venturer. Eitan enjoys spending his free time in America's wildest places.